Satyra na Francję Sarkozy

kzarecka

2010-10-03

black_bazar_160Wydawnictwo Karakter wprowadziło na rynek koleną książkę Alaina Mabanckou (przypominam, że wcześniej pozwoliło zaznajomić się czytelnikom z "Kielonkiem" i "African Psycho"). Jej tytuł to "Black Bazar". Autor nie troszczy się w niej o polityczną poprawność i zapewne dlatego śmiać się można z "ciemniejszych lub jaśniejszych Czarnych, mniej lub bardziej jasnych Białych, kobiet o większych lub mniejszych pośladkach". Akcja "Black Bazar" rozgrywa się w środowisku afrykańskich imigrantów w Paryżu. Imigracja we Francji? Książka w sam raz na obecne czasy.


O książce - Główny boha­ter, zwany przez kole­gów Zadko­lo­giem, to typowy przed­sta­wi­ciel SAPE — Sto­wa­rzy­sze­nia Aman­tów, Pedan­tów i Ele­gan­tów. Szykow­nym stro­jem kłuje w oczy sąsia­dów, a rze­komą bez­czyn­no­ścią powięk­sza fran­cu­ską dziurę budże­tową. Kiedy jego uko­chana Pier­wotna Barwa porzuca go dla Hybrydy gra­ją­cego na tam-tamie, w życiu Zadko­loga powstaje wyrwa, którą wypeł­nić może tylko…

Black Bazar to satyra na "czarny Paryż". Kon­gij­ski pisarz poka­zuje para­doksy wieloetnicznego spo­łe­czeń­stwa, w któ­rym uprze­dze­nia rasowe są wciąż żywe i nie omi­jają żadnego środo­wi­ska. W świe­cie opi­sy­wa­nym przez Mabanc­kou każdy, najbar­dziej oso­bi­sty gest staje się gestem poli­tycz­nym, wikła­ją­cym czło­wieka w sieć przy­na­leż­no­ści i społecznych sche­ma­tów. Jedyną drogą ucieczki ku wol­no­ści oka­zuje się śmiech, choć tym razem jest on zapra­wiony nutką nostal­gii i melancholii.

"Le Monde": - Dzięki postaci zbun­to­wa­nego, zabaw­nego i pocią­ga­ją­cego zara­zem boha­tera Mabanc­kou zręcz­nie przy­szpila kul­tu­rowe kli­sze i prze­sądy. A powieść odsła­nia stop­niowo swe kolejne war­stwy — oka­zuje się intymna, głę­boka, podszyta dotkliwą melancholią.

"Télérama": - Bawią nas te roz­mowy przy barze, cie­szy ich ener­gia i impet, rozko­szu­jemy się popu­lar­nym języ­kiem, który Mabanc­kou chwyta, oży­wia, kolo­ruje, nie trosz­cząc się o poli­tyczną popraw­ność. Śmie­jemy się z festi­walu klisz i ste­reo­ty­pów (…). Jest to dowo­dem na naj­wyż­szą uprzej­mość ze strony autora, gdyż w kwe­stii Afryki i kolo­ni­za­cji ta książka jest poważ­niej­sza, niż się wydaje. Jak wyjaśnia nar­ra­tor: "Także w bólu jest radość, tak już jest w moim małym kraju…".

Alain Mabanckou "Black Bazar"; Wydawnictwo: Karakter; Tłumaczenie: Jacek Giszczak; Format: 120 x 195 mm; Liczba stron: 264; Okładka: miękka; ISBN: 978-83-6237-601-8

KaHa

Kup książkę

Tagi: Karakter, Kielonek, African Psycho, Alain Mabanckou, satyra, Królowa Camilla,

<< Powrót

Papierowy Ekran 2009

FB PL

Kejos

HaZu

PL zmiany